About The Japanese Society for Sexual Medicine (JSSM) About The Japanese Society for Sexual Medicine (JSSM)

Committees

Members of the JSSM Committees (◎chairperson)

Affairs Committee

 • ◎Haruaki Sasaki
 • Yosuke Uchida
 • Jintetsu Soh
 • Akira Tsujimura
 • Koichi Nakajima

Editorial Committee

 • ◎Toshiyasu Amano
 • Haruaki Sasaki
 • Masato Shirai
 • Koichi Nakajima
 • Keiichiro Hayashi

Negotiation Committee

 • ◎Masato Fujisawa
 • Hiroshi Okada
 • Masaharu Takanami
 • Atsushi Nagai
 • Shigeo Horie

Ethics Committee

 • ◎Atsushi Nagai
 • Shin Imai
 • Mototsugu Oya
 • Hiroyuki Oda
 • Hikaru Tomoe
 • Shinya Furukawa
 • Hiroyuki Shiki

Conflict of Interest Committee

 • ◎Atsushi Nagai
 • Hiroyuki Oda
 • Kazunori Kimura
 • Masataka Sata
 • Hikaru Tomoe
 • Mitsuru Noguchi
 • Shinichi Hisasue
 • Akihiko Yonezawa
 • Hiroyuki Shiki

Education Committee

 • ◎Jintetsu Soh
 • ◎Akihiko Yonezawa
 • ◎Masato Shirai
 • Toshiyasu Amano
 • Kazunori Kimura
 • Atsushi Nagai
 • Koichi Nakajima

Medical Insurance Committee

 • ◎Toshikazu Otani
 • Tomohiko Ichikawa
 • Shin Imai
 • Nobuyuki Kondo
 • Masato Shirai
 • Hiroki Horita
 • Masaki Yamanaka

Specialist Qualification System Committee

 • ◎Masato Shirai
 • Toshiyasu Amano
 • Soichi Arakawa
 • Fuminobu Ishikura
 • Toshikazu Otani
 • Masahito Kawatani
 • Yasuo Kawanishi
 • Kazunori Kihara
 • Haruaki Sasaki
 • Yoshiatsu Takahashi
 • Masayuki Takeda
 • Atsushi Nagai
 • Koichi Nagao
 • Koichi Nakajima
 • Katsuo Furukawa

Countermeasures Committee on the New Specialist Qualification System

 • ◎Toshiyasu Amano
 • Tomohiko Ichikawa
 • Toshikazu Otani
 • Haruaki Sasaki
 • Masato Shirai
 • Atsushi Nagai
 • Koichi Nagao
 • Tatsuya Nakatani
 • Mikio Namiki
 • Osamu Yokoyama

ICI Committee

 • ◎Atsushi Nagai
 • Tomohiko Ichikawa
 • Toshikazu Otani
 • Yoshikazu Sato
 • Masato Shirai
 • Koji Shiraishi

Guideline Drafting Committee

 • ◎Akira Tsujimura
 • Toshiyasu Amano
 • Yosuke Uchida
 • Hiroyuki Oda
 • Toshikazu Otani
 • Yasuhiro Kaiho
 • Eiji Kikuchi
 • Haruaki Sasaki
 • Masataka Sata
 • Masato Shirai
 • Koji Shiraishi
 • Takahiro Suetomi
 • Atsushi Nagai
 • Koichi Nagao
 • Shinichiro Fukuhara
 • Shinya Furukawa

Scientific Committee

 • ◎Yoshikazu Sato
 • ◎Kazunori Kimura
 • Shin Imai
 • Shinichi Hisasue
 • Hotaka Matsui
 • Yasushi Miyagawa
 • Akihiko Yonezawa

Publicity Committee

 • ◎Akio Matsubara
 • Yoshikazu Sato
 • Keiko Okumura
 • Hideyuki Kobayashi
 • Koji Shiraishi

Clinical Research Promoting Committee

 • ◎Akira Tsujimura
 • Eiji Kikuchi
 • Kazunori Kimura
 • Yoshikazu Sato
 • Koji Chiba
 • Hikaru Tomoe
 • Atsushi Nagai
 • Koichi Nagao
 • Shinichiro Fukuhara
 • Tsuyoshi Yoshizawa

Interdisciplinary Activity Committee

 • ◎Masataka Sata
 • Shinya Furukawa
 • Kazunori Kimura
 • Masahiro Hashizume
 • Yukiko Katagiri
 • Yoshikazu Sato

Committee to Study Future of JSSM Branch Office Liaison Council

 • ◎Koichi Nagao
 • Toshiyasu Amano
 • Tomohiko Ichikawa
 • Toshikazu Otani
 • Kazunori Kimura
 • Haruaki Sasaki
 • Masataka Sata
 • Yoshikazu Sato
 • Masato Shirai
 • Jintetsu Soh
 • Satoru Takahashi
 • Akira Tsujimura
 • Atsushi Nagai
 • Koichi Nakajima
 • Mikio Namiki
 • Masato Fujisawa
 • Akio Matsubara
 • Osamu Yokoyama
 • Akihiko Yonezawa

Subspecialty Committee

Diabetes Mellitus Committee

 • Shinya Furukawa
 • Hajime Ueshiba

Female Sexual Function Committee

 • Satoru Takahashi
 • Yuki Sekiguch
 • Hikaru Tomoe
 • Yumi Ozaki
 • Noriko Ninomiya

GID Committee

 • Naoya Masumori
 • Kazushi Ishii
 • Hiroyuki Oda

Research Committee on Psychogenic ED

 • Hiroshi Ishizu
 • Teruo Abe
 • Toshiyasu Amano
 • Keiichiro Ishimaru
 • Shin Imai
 • Reiko Okawa
 • Hiroyuki Oda
 • Toshikazu Otani
 • Kazuko Kaneko
 • Haruaki Sasaki
 • Koichi Nagao

WMSM2020 Local Organizing Committee

Chairperson

Koichi Nagao

Honorary Chairperson

Masafumi Shirai, Mikio Namiki

Co-Chairperson

Masato Fujisawa, Tomohiko Ichikawa

Vice Chairperson

Reiko Okawa,Haruaki Sasaki,Masataka Sata,Masayasu Koyama,Satoru Takahashi, Masayuki Takeda,Akira Tsujimura, Hikaru Tomoe,Atsushi Nagai,Yoshiharu Miyazaki

Treasurer

Koichi Nakajima

Secretary General

Yoshikazu Sato

Honorary Member

Nobuhisa Ishii,Akihiko Okuyama,Ken Marumo

Finance Committee

Masayuki Takeda,Mototsugu Oya,Yoshikazu Sato,Yuki Sekiguchi,Mineo Takei, Koichi Nakajima,Tatsuya Nakatani,Norio Nonomura,Osamu Yokoyama

Scientific Committee

Haruhito Azuma,Toshiyasu Amano,Soichi Arakawa,Mototsugu Oya,Hiroshi Okada,Nobuo Okui,Toshikazu Otani,Yukiko Katagiri,Shigemasa Katayama,Masahito Kawatani,Eiji Kikuchi, Hiroshi Kitamura,Kazunori Kimura,Yasusuke Kimoto,Motoaki Saito,Yoshikazu Sato, Hiroaki Shibahara,Satoru Shimura,Kazuhiro Suzuki,Jintetsu Soh,Satoshi Takahashi, Atsushi Takenaka,Kimie Tanaka,Akira Tsujimura,Hikaru Tomoe,Mitsuru Noguchi,Norio Nonomura,Masahiro Hashizume,Takashi Fukagai,Miho Fuji,Yasuhisa Fujii,Shinya Furukawa,Shigeo Horie,Naoya Masumori,Tadashi Matsuda,Akio Matsubara,Hideaki Miyake,Akihiko Yonezawa

Vice Secretary General

Shin Imai,Keiko Okumura,Yasuhiro Kaiho,Katsuyuki Kuratsukuri,Kou Kobayashi,Yoshitomo Kobori,Norifumi Sawada,Masato Shirai,Toshihiro Tai,Shinichi Hisasue,Shinichiro Fukuhara,Kazuhito Matsushita

Advisory Member

Yoichi Arai,Toru Araki,Fuminobu Ishikura,Hiroshi Ishizu,Takehisa Iwai,Teruaki Iwamoto, Seiichiro Ozono,Hiroyuki Oda,Yoshiaki Kumamoto,Sogo Saito,Masaharu Takanami, Hitoshi Takamoto,Isao Hara,Hideki Fuse,Katsuo Furukawa,Kazukiyo Miura,Tsuneharu Miki