About The Japanese Society for Sexual Medicine (JSSM) About The Japanese Society for Sexual Medicine (JSSM)

Councilor

Kimiyasu Ishikawa
Takaharu Ichikawa
Naoki Ito
Shin Imai
Chiaki Irisawa
Atsushi Iwasa
Hajime Ueshiba
Toru Uehara
Yosuke Uchida
Teruhisa Ohashi
Keiko Okumura
Yumi Ozaki
Kazuhiko Oshinomi
Yoko Ono
Yasuhiro Kaiho
Tomoya Kataoka
Yukiko Katagiri
Ryuichi Kato
Hiroomi Kanayama
Eiji Kikuchi
Tomoteru Kishimoto
Masaki Kimura
Katsuyuki Kuratsukuri
Manabu Kuriyama
Seiichi Kurosu
Minoru Koga
Ryuta Goto
Kou Kobayashi
Hideyuki Kobayashi
Isao Koshima
Akira Komiya
Nobuyuki Kondo
Seiichi Saito
Koichi Sakata
Ichiro Sakuma
Shoichi Sasaki
Norifumi Sawada
Yoshikatsu Sawamura
Kazuyoshi Shigehara
Takeshi Shitijo
Koji Shiraishi
Takahiro Suetomi
Nobukazu Suzuki
Yasuyuki Suzuki
Ryoji Suzuki
Hiroaki Seino
Naoki Segawa
Yuki Sekiguchi
Motohiro Senda
Toshihiro Tai
Satoshi Takasaka
Hiroshi Takihara
Masaharu Tajima
Hisanori Taniguchi
Makoto Tamaki
Masato Tamura
Hitoshi Tanda
Hiroshi Tomomasa
Masayuki Nakagawa
Hirotoshi Nagashima
Yasutomo Nasu
Hiroshi Natsume
Shunichi Namiki
Takushi Narota
Keiichiro Hayashi
Hiroshi Hara
Shinichi Hisasue
Daisaku Hirano
Kiyoshi Fukasawa
Shinichiro Fukuhara
Kazutoshi Fujita
Yuji Hotta
Hiroki Horita
Masamichi Mashita
Kazuhito Matsushita
Shozaburo Matsushita
Hideyasu Matsuyama
Ichiro Mizuno
Yasushi Miyagawa
Yoshiji Miwa
Jun Morita
Takashi Morita
Masaki Yamanaka
Kenro Yamamoto
Masaki Yoshida
Akihiko Watanabe
Hiroyuki Watanabe